کلاس جبرانی درس حسابداری مالیاتی (خانم یوسفی) دانشجویان دختر از ساعت 10 الی 12 و برای دانشجویان پسر از ساعت 12 الی 14 روز شنبه 97/9/24 برگزار می گردد.