جلسه تحویل  و رفع اشکال  درس پروژه  آقای سعیدمسکینی روز پنجشنبه 97/9/22 ساعت 17:30 الی 18:15