برگزاری کلاس جبرانی کاربرد رایانه در تربیت بدنی (آقای برزگر) روز پنجشنبه 97/9/22 ساعت 8الی 9:30