عدم تشکیل کلاسهای آقای پوراسد ینگجه روز چهارشنبه 97/9/21