عدم تشکیل کلاس کارگاه سوخت رسانی آقای جواهری روز پنجشنبه 97/9/15