برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی آقای مریدسادات روز پنجشنبه 97/9/15 راس ساعت 12:30