عدم تشکیل درس حسابداری صنعتی2 مشخصه 500 ساعت 13:30 الی 15:45 آقای کورانی ضمنا کلاس ساعت 15:45 ایشان تشکیل می گردد ودانشجویان کلاس قبلی ایشان می توانند در این ساعت حضور داشته باشند