عدم تشکیل کلاسهای خانم ذبیح زاده روز سه شنبه 97/9/13