عدم تشکیل کلاسهای آقای معتمدیان روز چهارشنبه 97/9/14