دانشجویان گرامی از این پس میتوانند نظرات، پشنهادات و انتقادات خود را از طریق ایمیل زیر به اطلاع مدیر حراست دانشکده برسانند.

herasat.tehransar@tehransar-samacollege.ir