مزایده محل تکثیر وانتشارات آموزشکده

آموزشکده فنی و حرفه ای سما  تهرانسر وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در نظر  دارد واحد تکثیر

و انتشارات خود را به بالاترین پیشنهاد به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.

ساعت وایام بازدید: ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر شنبه تا پنج شنبه

مهلت ارسال : از تاریخ انتشار آگهی به مدت10 روز

محل دریافت اسناد مزایده : تهرانسر بلوار گلها بلواریاس خیابان فجر - دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده سما

امور اداری. تلفن:44515928

روابط عمومی آموزشکده سما تهرانسر