عدم تشکیل کلاسهای خانم جان محمدی دروس پایگاه داده ها- آزمایشگاه پایگاه داده ها و زبان ماشین اسمبلی روز شنبه 97/8/19