عدم تشکیل کلاسهای خانم لطف ذرعی و آقای نجدی روز شنبه 97/8/19