برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم کاتوزیان روز یکشنبه 97/8/13 راس ساعت 16