عدم تشکیل کلیه کلاسهای خانم خوش خلقت روزهای یکشنبه -دوشنبه- سه شنبه 97/8/13/- 97/8/14 - 97/8/15