مدارک مورد نیاز ثبت نام ورودی های جدید

  • اصل دیپلم یا اصل گواهی دیپلم موقت متوسطه به همراه 3 برگ تصویر روشن و خوانا (داوطلبانی که با گواهی موقت ثبت نام می نمایند بایستی یک قطعه سفته به مبلغ 10000000 میلیون ریال، معادل یک میلیون تومان تحویل امور مالی دهند.
  • اصل ریز نمرات و 3 برگ تصویر روشن و خوانا
  • اصل شناسنامه و 3 برگ روشن و خوانا از تمام صفحات
  •  اصل کارت ملی و 3 برگ تصویر روشن و خوانا از تمام صفحات
  • 6 قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید (مشمولین نظام وظیفه 7 قطعه عکس نیاز است)
  • مدارکی که وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید
  • رسید پستی تائیدیه تحصیلی (جهت اخذ تائیدیه تحصیلی،داوطلب با به همراه داشتن کپی دیپلم و مراجعه به شعب پست اقدام نماید)
  • تکمیل و ارائه فرم های ثبت نام و تعهدات مربوط