کلیه دانشجویان خواهر درس های درس عناصر جزئیات 1 ، عناصر پیش ، شناخت پیش ، استاد خانم جلیلیان مورخ 97/08/07 ساعت 13 در مقابل درب ورودی آموزشکده جهت بازدید از کارگاه حضور داشته باشند.

**** حضور در این بازدید به نشانه حضور دانشجو در درس مربوطه می باشد و حضور و غیاب انجام می گردد. *****

لازم بذکر است مبلغ 10 هزار تومان به منظور بیمه هر دانشجو دریافت می گردد.