برکزاری جلسه توجیهی کارآموزی آقای نجدی ساعت 10 الی 11 و خانم عبدلی  ساعت 14:15  روز شنبه 97/7/28 برگزار میگردد