مسابقه عکاسی

موضوع مسابقه: صنایع دستی و تولیدات بومی استان ها