عدم تشکیل کلاسهای خانم موسی پور  کلیه دروس روز شنبه97/7/21  و یکشنبه97/7/22