دانشجویانی که در ترم جاری درس طراحی معماری 1 ( مشخصه 595و 72) را بدون انتخاب همنیاز ( درس طراحی فنی ) اخذ نموده اند درس طراحی معماری1 حذف گردید.

درصورت انتخاب درس دیگر بجای درس مذکور روز چهارشنبه 97/7/18 به آقای مهدیزاده مراجعه نمائید.

امور آموزش