برخی از دانشجویان بدلیل عدم رعایت پیش نیاز دروس آنها توسط گروه حذف گردیده است جهت مشاهده انتخاب واحد  به پروفایل خود مراجعه نمائید.