مشخصه 206 درس آشنایی با معماری اسلامی حذف و با مشخصه 513 روز سه شنبه ادغام گردید