قابل توجه دانشجویان ورودی قدیم( قبل از 97)

جهت اخذ برچسب تمدید کارت دانشجوئی به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه فرمائید.

97/07/14