مدیر گروه حسابداری و امور اداری(خانم بحیرایی):دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 الی 12

مدیر گروه کامپیوتر(مهندس افتاده): شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 18

مدیر گروه تربیت بدنی(دکتر فتح الهی): شنبه ساعت 13 الی 17 و سه شنبه ساعت 13 الی 18

مدیر گروه معماری(مهندس اوجانی): دو شنبه و پنجشنبه  ساعت 10 الی 13

مدیر گروه عمومی(خانم مرتضایی): دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 الی 12/30

مدیر گروه مکانیک خودرو(مهندس میرشاهولد): سه شنبه و پنجشنبه ساعت 8 الی 14

مدیر گروه الکتروتکنیک(مهندس زعفرانی): سه شنبه ساعت 8 الی 14 و پنجشنبه ساعت 8 الی 10/30