جهت مشاهده زمان جلسه توجیهی دانشجویان برادر به لینک ذیل مراجعه نمایید.

جلسه توجیهی دانشجویان برادر