جهت مشاهده زمان جلسه توجیهی دانشجویان خواهر بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

فایل جلسه توجیهی دختران