مزایده انتشارات دانشگاه 
برگزارکننده : آموزشکده فنی وحرفه ای سما تهرانسر
موضوع : مزایده محل تکثیر وانتشارات
آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد واحد تکثیر
و انتشارات خود را به بالاترین پیشنهاد به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.
ساعت وایام بازدید: ساعت 8 صبح لغایت 51 عصر شنبه تا پنج شنبه
مهلت ارسال : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 51 روز
محل دریافت اسناد مزایده : تهرانسر بلواریاس خیابان فجر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهرانسر – – -
مدیریت امور اداری
آدرس: تهرانسر بلوار گلها بلوار یاس خیابان فجر آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهرانسر – – –
تماس:  44515928