برگزاری مسابقه اسکیس

زمان برگزاری مسابقه 97/02/18

ابزار لازم جهت مسابقه به عهده دانشجو می باشد.