امور فرهنگی برگزار می نماید

تحویل کتاب 16 اردیبهشت 

مسابقه کتابخوانی"سلام بر ابراهیم" 

به مناسبت یادواره شهید ابراهیم هادی با جوایز نفیس

نفر اول 300 دوم 200 و سوم 100 هزار تومان

زمان مسابقه 31 اردیبهشت سال جاری