از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت شرکت در دوره آموزشی اتوکد به واحد پژوهش مراجعه نمایند