برگزاری دوره آموزشی نجوم توسط استاد سرکار خانم شناخته

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت شرکت در این دوره آموزشی به امور پژوهش، آقای مهدیزاده مراجعه نمایند.