برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی رشته الکتروتکنیک( برق) در تاریخهای 97/1/23  و97/1/30 از ساعت 13 الی 14 می باشد و حضور کلیه دانشجویانی که کارآموزی اخذ نموده اند الزامیست