عدم تشکیل تمامی کلاسهای روز سه شنبه مورخ 96/12/22 از ساعت 12 ظهر به بعد