دانشجویانی که با سرکار خانم افتاده درس کارآموزی اخذ نموده اند ، روز چهارشنبه 96/12/16 ساعت 11:30 به ایشان مراجعه نمایند.