دانشجویان محترم با توجه به اینکه تعدادی از مشخصه ها بدلیل نرسیدن به حدنصاب حذف شده اند لطفا جهت اطمینان از ساعت کلاسهای خود، پرو فایل و انتخاب واحد خود را مجددا چک نمایید.