دانشجویان رشته معماری که در این ترم درس کارآموزی اخذ نموده اند و تمایل به گذراندن واحد کارآموزی خود در مجتمع فنی و حرفه ای می باشند تا روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 به خانم ملک لو مراجعه نمایند