برگزاری جلسه توجیهی درس کارآموزی مریدسادات روز سه شنبه 96/12/15 ساعت 13 الی 14و پنجشنبه 96/12/17 ساعت 17:30 الی 18:30 می باشد