جلسه توجیهی درس کارآموزی و پروژه خانم افتاده روز شنبه مورخ 96/11/28 ساعت 09:30 برگزار می گردد.