دانشجویان ذیل که درس مبانی الکترونیک را با مشخصه 14 استاد ابراهیمی اخد نموده اند به روز یکشنبه ساعت 13 تا 14:30 منتقل شدند.

دانشجویان ذیل که درس کارگاه مبانی الکترونیک را با مشخصه 8 استاد ابراهیمی اخد نموده اند به روز یکشنبه ساعت 9:45 تا 12 منتقل شدند.

دانشجویان ذیل که درس مبانی الکترونیک را با مشخصه 3 استاد ابراهیمی اخد نموده اند به روز یکشنبه ساعت 8 تا 9:30 منتقل شدند.

 

دانشجویان ذیل که درس کارگاه مبانی الکترونیک را با مشخصه 20 استاد ابراهیمی اخد نموده اند به روز یکشنبه ساعت 14:45 تا 17 منتقل شدند.