زمانبندی حذف و اضافه نیمسال 2-97-96

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال 2-97-96

شنبه 96/11/28 ورودی 92 ، 93 و 94 خواهر و برادر 8 صبح تا 8 شب
یکشنبه 96/11/29 ورودی 95 خواهر و برادر 8 صبح تا 8 شب
دوشنبه 96/11/30 ورودی 96 خواهر و برادر 8 صبح تا 8 شب