دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند تا  ساعت 24 مورخ ۲۲ بهمن فرصت دارند تا انتخاب واحد نمایند.