کلیه کلاسهای عملی رشته تربیت بدنی و نیز درس تربیت بدنی عمومی ( سایر رشته ها) بعد از حذف و اضافه تشکیل می گردد.