دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند، هر چه سریعتر انتخاب واحد نمایند....آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه می باشد.