قابل توجه متقاضيان ثبت نام در رشته هاي گرافيك، امور اداري و تربيت بدني

جهت ثبت نام فقط به صورت حضوري به دانشكده مراجعه نماييد