قابل توجه دانشجویان گرامی: تاریخ حذف و اضافه به شرح زیر است:

دوشنبه 10 مهر 96         کلیه رشته ها و ورودی ها     دانشجویان دختر

سه شنبه  11 مهر 96      کلیه رشته ها و ورودی ها     دانشجویان پسر

 چهارشنبه و پنج شنبه 12 و 13 مهر 96     کلیه رشته ها و ورودی ها     متاخرین(دانشجویان پسر  و  دختر)