تاریخ حذف واضافه در روزهای (12، 13، 14)

مهرماه از ساعت 8:30 صبح می باشد و لازم به ذکر است تاریخ مذکور به هیچ وجه قابل تمدیدنیست.