بازدید دانشجویان تربیت  بدنی از آزمایشگاه استاندارد تجهیزات تخصصی ورزشی کشور

در تاریخ های  94/11/04 و  94/11/08 ساعت 9:30 صبح از  آزمایشگاه استاندارد تجهیزات تخصصی ورزشی کشور 

با همکاری اساتید محترم  آقای محمد جواد برزگر و خانم قمصری بازدید صورت پذیرفت.