قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: لطفا برگه انتخاب واحد خود را درسایت دانشگاه بررسی و در صورت تداخل ساعات درسی حداکثر تا 94/11/29 روز پنج شنبه قبل از ساعت 12 به خانم رستگار دفتر آموزش مراجعه فرمایید. مدیرگروه کامپیوتر