قابل توجه دانشجویانی که واحد کار آموزی اخذ نموده اند جلسه توجیهی کار آموزی به شرح زیر برگزار میگردد

کلیه دانشجویان (خانم) روز یکشنبه مورخ94/12/2  ساعت 13:00

دانشجویان معماری (آقایان) روز سه شنبه 4/12/94 ساعت 9:00

دانشجویان حسابداری و کامپیوتر (آقایان)  روز چهارشنبه 94/12/5 ساعت 14:00

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه الزامی است